REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KRYSTI

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Krysti dostępny pod adresem sklep.krysti.pl (zwany dalej: „sklepem internetowym”) jest prowadzony przez Mieczysława Chlebka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krysti Mieczysław Chlebek (zwaną dalej: „Sprzedawcą”) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; NIP: 7350017890, REGON: 523912851.
 2. Adres głównego miejsca wykonywania działalności to: ul. Poniatowskiego 89A, 34-700 Rabka-Zdrój.
 3. Adres do doręczeń ul. Poniatowskiego 5, 34-700 Rabka-Zdrój
 4. Sprzedawca prowadzi również sklep stacjonarny pod adresem: ul. Poniatowskiego 5, 34-700 Rabka-Zdrój; czynny w godzinach: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00 i w sobotę od 9:00 do 14:00.
 5. Numer telefonu Sprzedawcy to: +48 18 26 80 529.
 6. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy to: sklep@krysti.pl.
 7. Niniejszy regulamin, zwany dalej: „regulaminem”, skierowany jest do konsumentów i przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego, zwanych dalej „Klientami”. Regulamin określa sposób korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży za jego pośrednictwem.
 8. Do korzystania ze sklepu internetowego potrzebne jest urządzenie lub urządzenia umożliwiające: przeglądanie stron internetowych, wprowadzanie tekstu, wskazywanie i wybieranie interaktywnych elementów stron internetowych.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 10. Przy każdym towarze widocznym na stronach sklepu internetowego podana jest cena brutto (zawierająca podatek VAT) wyrażona w złotych.
 11. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena towaru brutto i koszt dostawy, o czym Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia i w momencie wyrażenia woli o chęci związania się umową sprzedaży.
 12. Ceny widniejące w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. 2017, poz. 459, ze zm.), zwanej dalej: „Kodeksem cywilnym”, a są zaproszeniem Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży. Wiążą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2017, poz. 683, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą o prawach konsumenta, i inne właściwe przepisy prawa.

§ 2 Transakcja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wybrać odpowiednie towary lub usługi, wybrać sposób i adres dostawy, wybrać sposób płatności, wypełnić formularz prawidłowymi danymi, użyć przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Klient otrzymuje informację o otrzymaniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji umowa uważana jest za zawartą.
 5. Klient otrzymuje potwierdzenie warunków umowy na trwałym nośniku wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy.
 6. Dla płatności gotówkowej zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców ustanowiony jest limit płatności gotówkowych dokonywanych przez podatników wynoszący 15 tys. zł, przy czym transakcje w walutach obcych przeliczane będą na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień danej transakcji.

§ 3 Płatność

 1. Płatności można dokonywać w następujące sposoby:
  1. za pobraniem (realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
  2. przedpłata na konto na podstawie otrzymanej faktury proforma na nr rachunku bankowego Krysti Mieczysław Chlebek: 66 8815 0002 2001 0001 2112 0001, adres: ul. Poniatowskiego 89A, 34-700 Rabka-Zdrój (realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  3. Klient dokonujący płatności w formie określonej w. § 3 pkt. b) zobowiązany jest w tytule przelewu podać numer dokumentu VAT, który jest opłacany.
 2. Klient jest każdorazowo informowany o terminie do dokonania płatności na stronach sklepu internetowego
 3. Brak zapłaty za zamówienie w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta faktury pro-forma skutkuje anulowaniem zamówienia i rezerwacji towaru.
 4. W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem przez Klienta Towaru, w tym z powodu braku gotówki w przypadku płatności za pobraniem, nieobecności odbiorcy Towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, etc., koszty te pokrywa Klient. Na koszty te zostanie wystawiony dokument VAT.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument VAT, który jest przesyłany klientowi razem z zamówionym Towarem w formie trwałego wydruku papierowego.
 6. Na życzenie Klienta istnieje możliwość wystawienia i przesłania dokumentu VAT (w tym fakturę lub fakturę pro forma) w formie elektronicznej.
 7. Klient może złożyć wniosek o otrzymanie faktury w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości email lub telefonicznie.
 8. Wnioskując o wysłanie faktur w formie elektronicznej Klient zobowiązany jest do podania poprawnego adresu email, na który będą wysyłane dokumenty.
 9. Przesłanie faktur w formie elektronicznej polega na wysłaniu do Klienta, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomości email z fakturą dołączoną w formie załącznika.
 10. Przy wystawianiu i przesyłaniu faktur w formie elektronicznej spełniane są wszystkie wymogi wynikające z obowiązującego prawa.
 11. Faktury przesyłane w formie elektronicznej wystawiane są w formacie PDF.
 12. Sprzedawca wystawia i przechowuje faktury wystawiane w formie elektronicznej w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, poufność danych, integralność treści i czytelność do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
 13. Klient odpowiedzialny jest po swojej stronie za pobieranie, przechowywanie oraz sposób udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesłanych w formie elektronicznej.
 14. Zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 15. Za moment doręczenia faktury w formie elektronicznej uznaje się datę dotarcia wiadomości email opisanej na serwer skrzynki pocztowej Klienta.
 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie faktur w formie elektronicznej na adres email jeśli był on błędnie podany przez Klienta lub jeśli został zmieniony przez Klienta w czasie pomiędzy wyrażeniem woli otrzymania faktury drogą elektroniczną a datą wysłania jej na adres pocztowy Klienta.
 17. W przypadku realizacji zamówień indywidualnych, w których skład wchodzą towary przygotowywane lub sprowadzane zgodnie z życzeniem Klienta, Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar.

§ 4 Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa realizowana jest przez wybraną przez Klienta pocztę albo kuriera, w sposób zgodny z Regulaminem wybranej firmy kurierskiej lub poczty, w szczególności świadczenia przez wybraną firmę kurierską lub pocztę usług odbioru i doręczenia przesyłek, przy czym aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej wybranej firmy kurierskiej lub poczty.
 3. Sprzedawca informuje Klienta o wysłaniu towaru w dniu wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Waga towarów podana na stronie jest uśredniona. Może zostać precyzyjne określona po przygotowaniu przesyłki, w związku z czym koszt transportu może ulec zmianie o czym klient zostaje wcześniej poinformowany.
 5. W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem towaru spowodowanym brakiem gotówki w przypadku płatności za pobraniem, nieobecnością odbiorcy towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, oczekiwania kuriera etc. - koszty te pokrywa Klient. ( Wynika to z regulaminu firm spedycyjnych, które mogą naliczać dodatkowe koszty dostawy Towaru, np. za przetrzymywanie towaru w przypadku nieobecności odbiorcy w miejscu i dniu dostawy lub oczekiwanie kuriera na odbiorcę. Dokładne informacje o kosztach można znaleźć w regulaminach firm spedycyjnych (prosimy o skontaktowanie się z odpowiednią firmą w kwestii otrzymania odpowiednich informacji).
 6. Na dodatkowo poniesione koszty transportu zostanie wystawiona Klientowi faktura VAT.
 7. Na stronie sklepu internetowego, pod adresem: www.sklep.krysti.pl Sprzedawca umieszcza informację o czasie wysyłki liczonym w dniach roboczych, rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Klient ma obowiązek ocenić stan towaru i jego zgodność z zamówieniem w momencie dostawy i w obecności listonosza albo kuriera.
 9. W przypadku uszkodzenia towaru Klient powinien w obecności listonosza albo kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia.
 10. Klient będący konsumentem może reklamować towar uszkodzony w trakcie transportu bezpośrednio u Sprzedawcy. W tym celu powinien zwrócić towar wraz z dokumentem VAT listonoszowi albo kurierowi. Zwrot odbywa się na koszt Sprzedawcy. Jeżeli zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, Sprzedawca na swój koszt wyśle Klientowi będącemu konsumentem towar wolny od wad.
 11. Klient będący przedsiębiorcą może dochodzić swoich praw związanych z ewentualnymi uszkodzeniami towaru w transporcie od wybranej poczty albo kuriera.
 12. W przypadku realizacji zamówień indywidualnych, w których skład wchodzą Towary przygotowywane lub sprowadzane zgodnie z życzeniem Klienta szacowany czas realizacji zamówienia i wysyłki Towaru uzgodniony z Działem Obsługi Klienta może ulec zmianie. Nie upoważnia to Klienta do anulowania zamówienia.

§ 5 Reklamacja

 1. Gwarancja jakości obejmuje obuwie ochronne i udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
 2. Gwarancja jakości nie obejmuje obuwia roboczego w II gatunku i nie podlega ono reklamacji.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać:
  1. Dokładne oznaczenie Towaru podlegającego reklamacji, w szczególności jego nazwy handlowej, typu i ilości sztuk.
  2. Wskazanie numeru i daty dokumentu sprzedaży Towaru podlegającego reklamacji (faktury VAT lub paragonu).
  3. Wskazanie wady Towaru, która jest podstawą reklamacji.
  4. Wskazanie terminu ujawnienia się wady.
  5. Precyzyjne wskazanie okoliczności w jakich ujawniła się wada.
 4. Poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny (załącznik nr 3 do regulaminu) należy przesłać drogą pocztową na dane adresowe: Krysti Mieczysław Chlebek, ul. Poniatowskiego 5, 34-700 Rabka-Zdrój lub pocztą elektroniczną na adres email: sklep@krysti.pl.
 5. Reklamacji nie podlega Towar:
  1. Który uległ naturalnemu zużyciu,
  2. W którym wystąpiły uszkodzenia mechaniczne podczas jego eksploatacji, w tym rozdarcia, rozprucia, przetarcia, zmechacenia, wyrwania zapięć etc.
  3. Dostarczony do Sprzedawcy w stanie zanieczyszczonym lub wilgotnym.
  4. Posiadający wady wynikające z niewłaściwej konserwacji.
 6. Reklamacji obuwia ochronnego nie podlegają:
  1. Uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.
  2. Rozdarcia obuwia, otarcia i przetarcia szwów, otarcia i zadrapania skór, wyszarpnięcia i urwania zapięć, wystąpienia zabrudzeń (zacieki i plamy).
  3. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji.
  4. Wady powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych.
  5. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego sposobu użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem, użytkowania w warunkach niewłaściwych dla typu danego obuwia.
  6. Uszkodzenia wynikające ze złego dopasowania obuwia do stopy.
 7. Obuwie niekonserwowane przez użytkownika traci gwarancję i nie podlega reklamacji.
 8. Po sprawdzeniu zgodności informacji ze zgłoszenia reklamacyjnego potwierdzających zakup zareklamowanego Towaru z dokumentem sprzedaży, Dział Reklamacji informuje Klienta o sposobie i terminie zwrotu Towaru.
 9. Reklamowany Towar należy dostarczyć osobiście lub przesłać do siedziby Krysti Mieczysław Chlebek, ul. Poniatowskiego 5, 34-700 Rabka-Zdrój. Klient pokrywa koszty wysyłki reklamowanego Towaru. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
 10. Reklamowany Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie zbiorcze i/lub opakowanie jednostkowe.
 11. Reklamowany Towar powinien być dostarczony w stanie czystości umożliwiającym weryfikację Towaru ze zgłoszeniem. Oznacza to, że Towar powinien być czysty, suchy i wywietrzony.
 12. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia zareklamowanego Towaru do siedziby Krysti Mieczysław Chlebek.
 13. Termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni od daty dostarczenia zareklamowanego Towaru do siedziby w przypadku utrudnionego kontaktu z Klientem w celu ustalenia szczegółów reklamacji.
 14. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej, obniżającej wartość towaru, reklamacja zostaje uznana w wyniku czego wadliwy Towar zostaje wymieniony na pełnowartościowy na koszt Sprzedawcy.
 15. W przypadku braku możliwości wymiany zareklamowanego Towaru, np. z powodu braku jego dostępności na magazynie, zostaje wystawiona faktura korygująca.
 16. Wymieniony Towar zostaje wysłany do Klienta na koszt Sprzedawcy
 17. W przypadku decyzji o nieuznaniu reklamacji, Towar zostaje odesłany zwrotnie na koszt składającego reklamację.
 18. Zdjęcia Towaru zamieszczone na stronie www.sklep.krysti.pl mogą nieznacznie odbiegać wyglądem i kolorem od rzeczywistości. Różnice najczęściej wynikają z różnych ustawień monitora. Odcień koloru i różnica nasycenia nie stanowią podstawy do reklamacji.
 19. Rozmiary produktów mogą nieznacznie odbiegać od podanych w tabelach rozmiarów. Nieznaczne różnice w wymiarach nie stanowią podstawy do reklamacji.
 20. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Składając zamówienie Klient potwierdza znajomość Regulaminu, akceptuje jego treść i związany jest jego postanowieniami.
 21. Krysti Mieczysław Chlebek, zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży poszczególnych Towarów w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
 22. Krysti Mieczysław Chlebek, nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem Towarów.
 23. Wszelkie uwagi i skargi prosimy kierować pod adres e-mail: sklep@krysti.pl.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Informacje dla Klientów będących konsumentami dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik nr 1 do regulaminu) i formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 2 do regulaminu) są dostępne na stronach sklepu internetowego pod adresem: sklep.krysti.pl/content/3-regulamin oraz przekazywane Klientowi wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania towaru bez podania przyczyny.
 3. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres do doręczeń Sprzedawcy: ul. Poniatowskiego 5, 34-700 Rabka-Zdrój; albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@krysti.pl.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie w tej samej formie.
 5. Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Klient będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie płatności dokonane przez Klienta będącego konsumentem, z zastrzeżeniem ust. 6 i ust. 7, na jego rachunek bankowy, którego użył dokonując płatności za towar, a jeżeli korzystał z płatności gotówką albo za pobraniem, Sprzedawca skontaktuje się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu wskazania przez niego preferowanego sposobu otrzymania zwrotu pieniędzy. Istnieje możliwość uzgodnienia z Klientem będącym konsumentem innego sposobu zwrotu pieniędzy, który nie będzie się dla niego wiązać z dodatkowym kosztem.
 9. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu towaru od Klienta będącego konsumentem albo dostarczenia przez niego dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, chyba że Sprzedawca nie poinformował Klienta będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o prawach konsumenta.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

§ 7 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Krysti Mieczysław Chlebek
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) oraz w celu dochodzenia i obrony roszczeń prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą podmiotom współpracującym z Krysti Mieczysław Chlebek w celu obsługi i realizacji zamówienia, w szczególności firmom kurierskim lub serwisom umożliwiającym płatność elektroniczną oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w wersji papierowej (Dokumenty VAT: faktura, pro-forma) przez okres 6 lat / oraz do momentu ustania wyżej wymienionych celów przetwarzania.
  5. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jednak mogą być wykorzystywane przez następujące pliki cookies (tzw. Ciasteczka):
   1. _ga, _gat, _gid

Te pliki cookie służą do zbierania informacji za pomocą Google Analytics
o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny

   1. cookie_eu

Zapisują informację o potwierdzeniu informacji o wykorzystywaniu cookies.

   1. PrestaShop-....

Zapisują informacje o aktywnej sesji użytkownika - m.in. wybrany język, login użytkownika

 1.  
 2. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy i nie możliwością realizacji zamówienia.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Treść regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony sklepu internetowego oraz jest dostępna
 2. w formie pisemnej w sklepie Krysti pod adresem: ul. Poniatowskiego 5, 34-700 Rabka-Zdrój; w godzinach otwarcia sklepu: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00 i w sobotę od 9:00 do 14:00.
 3. Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta i nie powinno być w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia regulaminu.
 4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt. 2 lit b Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. 2017, poz. 1219, ze zm.) obowiązuje zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 5. Sprzedawca może zmienić treść regulaminu sklepu internetowego w związku z:
  1. dostosowaniem go do przepisów prawa;
  2. zmianami danych adresowych lub firmy Sprzedawcy;
  3. zmianą modelu działalności biznesowej Sprzedawcy;
  4. wprowadzeniem nowych usług i udogodnień w sklepie internetowym;
  5. poprawkami technicznymi i redakcyjnymi.
 6. Zmiana treści regulaminu sklepu internetowego nie ma wpływu na złożone zamówienia i zawarte umowy zgodnie z poprzednią wersją regulaminu, chyba że Klient wyrazi zgodę na zastosowanie wobec niego korzystniejszych nowych postanowień.
 7. W terminie 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu Klienci będą informowani o planowanych zmianach w sposób widoczny, czytelny i jednoznaczny na stronach internetowych sklepu, w tym na stronie głównej.
 8. W przypadku sporu Sprzedawca będzie dążył do polubownego rozwiązania.
 9. Właściwym prawem dla rozstrzygania sporów powstałych na gruncie regulaminu jest prawo polskie.
 10. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.07.2019 r.

Załącznik 1: Informacje dla klientów

Załącznik 2: Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik 3: Formularz reklamacyjny